Mosty

Rekonstrukce objektů na hrázi rybníka Bílý u hradu Kost

V rámci stavby byly rekonstruovány opěrné zdi hráze, objekt přelivu a most přes koryto říčky Klenice u rybníka Bílý u hradu Kost. Cílem bylo maximálně zachovat původní charakter. Bylo využito z velké části původního opevnění břehů. Most je charakteru kamenné klenby s rubovou obetonávkou. Objekt přelivu je železobetonový s kamenným obkladem. Realizace 2022

Rekonstrukce objektů na hrázi rybníka Bílý u hradu Kost Read More »

Most Jatecká Semily

Most o jednom prostě uloženém kolmém poli semiintegrované bezdilatační konstrukce. Spřažená ocelobetonová nosná konstrukce s proměnnou výškou nosníků.  Deska mostovky je zakončena koncovými příčníky s uložením na vrubových kloubech. Levobřežní opěra s odlehčující Chaudyho deskou a zavěšenými křídly s pevným kloubovým uložením, pravobřežní opěra charakteru kyvné stojky s dvojitým vrubovým kloubem a samostatnými křídly. Založení hlubinné na mikropilotách. Realizace 2022

Most Jatecká Semily Read More »

Most 10-077 Na Mýtě

Most charakteru jednoho prostě uloženého pole spřažené konstrukce beton-beton. Nosná konstrukce je sestavená ze šesti předpjatých nosníků T-profilu spřažených monolitickou železobetonovou deskou. Opěry byly zvoleny masivní tížné na starých základech původního mostu. Po celou dobu rekonstrukce bylo nutné zachovat provoz. Proto byla doprava převedena na mostní provizorium. Dalším požadavkem bylo zamezit vstupu těžké techniky do

Most 10-077 Na Mýtě Read More »

Most na I/35 DRYLOCK

Trvalý silniční most o jednom poli charakteru přesypané rámové železobetonové konstrukce z prefabrikátů. Konstrukce je tvořena horním polorámem, bočními dílci a dolní zmonolitňující deskou. Na krajních prefabrikátech jsou čelní železobetonové prefabrikované zídky. Stavba mostu převádí silnici I/35. Objekt je navržen tak, aby v budoucnu mohl navázat na případné rozšíření silnice. Zároveň slouží jako spojovací tunel mezi

Most na I/35 DRYLOCK Read More »

Most přes Labe mezi obcemi Vestřev a Chotěvice

Jedná se o trvalý silniční most o čtyřech polích přes Labe charakteru spřažené betonové konstrukce, provedené z předem předpjatých nosníků VST, spřažených železobetonovou deskou a nadpodporovými příčníky, na masivní monolitické spodní stavbě, založený na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Délka přemostění je 118,55 m. Most převádí silnici mezi obcemi Chotěvice a Vestřev. Realizace 2005

Most přes Labe mezi obcemi Vestřev a Chotěvice Read More »