I/9 Nový Bor, oprava komunikace a silničních svahů

Předmětná stavba řeší opravu stávající silnice I/9 v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji. Stavba se nachází u města Nový Bor a skládá se z opravy vozovky a protierozních opatření přilehlých svahů. S ohledem na původní stav vozovky silnice I/9 bylo v rámci přípravy stavby rozhodnuto o technologii oprav stávající živičné vozovky spočívající v odfrézování stávajícího AB hutněného krytu v celkové tl. 100 mm v průběžných jízdních pruzích a v tl. 50 mm v přídatných jízdních pruzích, v lokálních opravách po vyfrézování a v pokládce nového dvouvrstvého hutněného AB krytu z ložní a obrusné vrstvy (ACL 22 S v tl. min. 60mm a ACO 11 S v tl. 40 mm, v přídatných pruzích ACO 11 S v tl. 50 mm).
Součástí opravy objektu jsou související práce týkající se výměny ocelových svodidel a prodloužení stávajících svodidel novými na nezpevněné krajnici v souladu s platnými ustanoveními ČSN a TP, opravy povrchového odvodnění včetně drenáže a související zemní práce. Začátek úprav komunikace I/9 je situován za MÚK Nový Bor u čerpací stanice PHM směrem na Liberec v pracovní spáře v km 81,482 28. Konec úpravy je v km 83,560 00 před MÚK. Celková délka opravovaného úseku je 2 077 m.