Cyklostezka svaté Zdislavy (úsek Nový Bor – Svor)

Předmětná stavba bude sloužit potřebám investora (odvoz dřevní hmoty z lesního porostu, zpřístupnění částí lesa pro lesnické činnosti atd.) a účastníkům bezmotorové dopravy (cyklisté, chodci). Komunikace je navržena v extravilánu mezi obcemi Nový Bor a Svor (vyjma konce trasy, který se nachází na okraji obce Svor). Trasa prochází zalesněným, převážně rovinatým územím, a část trasy vede v souběhu s peážním úsekem silnic I. třídy (I/9 a I/13) po úbočí zářezu silnice I. třídy. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty.
V rámci objektu SO 101 bude realizována účelová komunikace v délce 3 169m s průměrnou šířkou jízdního pruhu 3,0m. Začátek úseku navržené trasy se nachází v blízkosti dřevěné obloukové lávky nedaleko obce Nový Bor, konec trasy ústí na okraji obce Svor. Kryt komunikace je navržen jako asfaltobetonový a lokálně nezpevněný (čedičový rozpad).
V rámci objektu SO 201 budou realizována stabilizační opatření svahu nad účelovou komunikací včetně trvalých protierozních opatření mezi účelovou komunikací a silnicí I.třídy v délce cca 300m.
Součástí předmětné stavby je řešení odvodnění, přístupů do lesního porostu formou hospodářských sjezdů, skládek dřevních hmot a obratiště.