Liberec ulice U Lomu

Jedná se o rekonstrukci ulice U Lomu v Liberci, spočívající v obnově konstrukčních vrstev komunikace vč. chodníků a úpravě šířkového uspořádání pro obousměrný provoz. Stávající komunikace byla jednopruhová, jednosměrná místní komunikace. V trase komunikace došlo k sesuvu přilehlého svahu a k utržení části konstrukce vozovky. Byla navržena úprava komunikace v kategorii MO7/30, na obousměrnou místní obslužnou komunikaci. Niveleta byla výškově upravena na maximální podélný sklon 11,0%. Základní šířka jízdních pruhů je 2,75m + 0,25m jízdní proužek. S šířkovou úpravou silničního tělesa byla spojená úprava stávajícího svahu. Na základě variantní studie a požadavku minimálních záborů pozemků byla navržena technologie armovaných zemin. S ohledem na charakter úprav byla provedena i nutná rekonstrukce části související ulice Na Schůdkách. Zde byla realizovaná související výstavba betonové zdi s kamenným obkladem, navazující na stávající kamenné zdivo.