Mosty

Rekonstrukce objektů na hrázi rybníka Bílý u hradu Kost

V rámci stavby byly rekonstruovány opěrné zdi hráze, objekt přelivu a most přes koryto říčky Klenice u rybníka Bílý u hradu Kost. Cílem bylo maximálně zachovat původní charakter. Bylo využito z velké části původního opevnění břehů. Most je charakteru kamenné klenby s rubovou obetonávkou. Objekt přelivu je železobetonový s kamenným obkladem. Realizace 2022

Most Jatecká Semily

Most o jednom prostě uloženém kolmém poli semiintegrované bezdilatační konstrukce. Spřažená ocelobetonová nosná konstrukce s proměnnou výškou nosníků.  Deska mostovky je zakončena koncovými příčníky s uložením na vrubových kloubech. Levobřežní opěra s odlehčující Chaudyho deskou a zavěšenými křídly s pevným kloubovým uložením, pravobřežní opěra charakteru kyvné stojky s dvojitým vrubovým kloubem a samostatnými křídly. Založení hlubinné na mikropilotách. Realizace 2022

Most na I/35 DRYLOCK

Trvalý silniční most o jednom poli charakteru přesypané rámové železobetonové konstrukce z prefabrikátů. Konstrukce je tvořena horním polorámem, bočními dílci a dolní zmonolitňující deskou. Na krajních prefabrikátech jsou čelní železobetonové prefabrikované zídky. Stavba mostu převádí silnici I/35. Objekt je navržen tak, aby v budoucnu mohl navázat na případné rozšíření silnice. Zároveň slouží jako spojovací tunel mezi …

Most na I/35 DRYLOCK Pokračovat ve čtení »

Most přes Labe mezi obcemi Vestřev a Chotěvice

Jedná se o trvalý silniční most o čtyřech polích přes Labe charakteru spřažené betonové konstrukce, provedené z předem předpjatých nosníků VST, spřažených železobetonovou deskou a nadpodporovými příčníky, na masivní monolitické spodní stavbě, založený na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Délka přemostění je 118,55 m. Most převádí silnici mezi obcemi Chotěvice a Vestřev. Realizace 2005